Mokytojų taryba

Mokytojų taryba

Mokytojų tarybą sudaro lopšelio-darželio direktorius, pavaduotojas ugdymui, visi lopšelyje-darželyje dirbantys auklėtojai, priešmokyklinio ugdymo pedagogai, sveikatos priežiūros specialistas, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • aptaria praktinius lopšelio-darželio ugdymo organizavimo klausimus;
 • analizuoja ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
 • analizuoja lopšelio-darželio veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
 • aprobuoja ugdymo turinio dalį, atitinkančią veiklos kryptį, švietimo nuostatas;
 • skatina naujovių paiešką ir patirties sklaidą;
 • aptaria vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimą lopšelyje-darželyje;
 • kartu su įstaigos specialiaisiais pedagogais, sveikatos priežiūros specialistu sprendžia vaikų sveikatos, saugios veiklos, poilsio, higienos ir mitybos klausimus;
 • aptaria praktinius švietimo reformos įgyvendinimo klausimus;
 • svarsto ir realizuoja pedagogų kvalifikacijos tobulinimo programas;
 • renka atstovus į lopšelio-darželio tarybą, lopšelio-darželio mokytojų ir pagalbos mokiniui atestacijos komisiją;
 • svarsto pedagogų apdovanojimą, padėkos pareiškimą;
 • svarsto vadovų ir pedagogų ketinimą atestuotis;
 • svarsto ir teikia Lopšelio-darželio tarybai aprobuoti:
 • veiklos programą;
 • strateginį veiklos planą;
 • darbo tvarkos taisykles.
 • telkia lopšelio-darželio bendruomenę ugdymo tobulinimui.
 • kartu su Vaiko gerovės komisija, kitais ugdyme dalyvaujančiais darbuotojais analizuoja lopšelio-darželio ugdymo programų įgyvendinimą, vaikų pasiekimus ir pažangą, brandumo mokyklai, vaikų sveikatos, saugios ugdymo aplinkos, poilsio ir mitybos klausimus.

Atnaujinta: 2024-03-28
 • Elektroninis dienynas
 • Tėvams
 • Ugdymo grupės
 • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
Kimochis
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polski