Priėmimas į lopšelį-darželį

Priėmimas į lopšelį-darželį

1. Tėvai (globėjai) prašymus pildo elektroniniu būdu informacinėje sistemoje – centralizuotoje prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinėje sistemoje (toliau – IS) -
prisijungę švietimas.vilnius.lt. Prašymai priimami ir IS registruojami nuolat.

2. Teikiant prašymą elektroniniu būdu IS:

2.1. užpildoma elektroninė prašymo forma, prisijungus švietimas.vilnius.lt (būtina užpildyti privalomas skiltis, abiejų tėvų duomenis). IS automatiškai patikrina prašyme pateiktų duomenų teisingumą. Už duomenų teisingumą atsako tėvai;

2.2. IS automatiškai užregistruoja prašymą, užregistruotam vaikui suteikiamas identifikacinis kodas (kai pateikiami visi teisingi duomenys);

2.3. IS vartotojui elektroniniu paštu arba trumpąja žinute (SMS) (pagal pasirinktą informacijos gavimo būdą) patvirtinama, kad duomenys sėkmingai užregistruoti ir nurodomas užregistruoto vaiko identifikacinis kodas.

2.4. Tėvai (globėjai) IS švietimas.vilnius.l/ gali pasitikrinti savo vaiko vietą eilėje bei kitą susijusią informaciją. Kiekvienų metų sausio 1 d. pradedama rodyti eilė ateinantiems mokslo metams.

3. IS tvarkytojas vaikus priskiria į naujas grupes nuo einamųjų metų balandžio 18 d. iki 30 d.

4. Tėvams (globėjams) apie skirtą vietą Įstaigoje pranešama pasirinktu būdu: elektroniniu laišku, SMS žinute. Registravusiam prašymą asmeniui prisijungus prie IS švietimas.vilnius.lt taip pat galima matyti savo vaiko informaciją.

5. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, privalo kreiptis į nurodytą Įstaigą iki einamųjų metų gegužės 31 d., raštu patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti šiuos dokumentus: vaiko gimimo liudijimo kopiją, reikiamas gydytojų pažymas (galimos ir el. būdu pateiktos pažymos) bei pasirašyti dvišalę sutartį.

6. Tėvai (globėjai), negalintys atvykti į Įstaigą iki gegužės 31 d. dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.), apie tai turi pranešti iki gegužės 31 d. Įstaigos vadovui raštu (elektroniniu pranešimu, registruotu laišku) ir informuoti apie Įstaigos lankymo pradžią ir dokumentų pateikimo datą.

7. Iki gegužės 31 d. nepatvirtinus vaiko atvykimo ar nepranešus apie neatvykimą pateisinančias priežastis ir nepateikus reikiamų dokumentų, sutartis nesudaroma ir vaikas netenka vietos Įstaigoje, o prašymai į Įstaigą nėra atnaujinami, ir esant poreikiui būtina registruotis iš naujo.

8. Į laisvas vietas jau sudarytose grupėse priimama nuolat. Tėvai (globėjai), gavę pranešimą apie skirtą vietą Įstaigoje, per 10 kalendorinių dienų turi kreiptis į Įstaigą, patvirtinti vaiko atvykimą ir pateikti reikalingus dokumentus. Negalintys atvykti dėl pateisinamų priežasčių (ligos, išvykę ir kt.) apie tai turi pranešti Įstaigos vadovui raštu per 10 kalendorinių dienų (elektroniniu paštu, registruotu laišku) nurodydami konkretų atvykimo laiką.

9. Sprendimas dėl vaiko priėmimo ar nepriėmimo į Įstaigą gali būti skundžiamas Savivaldybės administracijos direktoriui ar kitoms institucijoms Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

10. Prašymai perkelti į kitą Įstaigą pateikiami elektroniniu būdu IS.

11. Atsisakyti paslaugos iki sudarant ugdymo sutartį tėvai (globėjai) gali IS arba atvykę į Savivaldybės administracijos E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyrių. Kai paslaugos atsisakoma sudarius ugdymo sutartį – tėvai (globėjai) turi raštu informuoti Įstaigos vadovą dėl Įstaigos nebelankymo.

Plačiau apie priėmimą:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/57f462011ac311eaa4a5fa76770768ee/asr

Atnaujinta: 2024-04-04
  • Elektroninis dienynas
  • Tėvams
  • Ugdymo grupės
  • Mokytojams
Pamokų laikas
Pertrauka
Kimochis
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Polski